In de speciale bijlage ‘Water’ in de Telegraaf van 30 juni 2015 verscheen de column van Commercieel Directeur Richard Dirne met de titel “klimaatverandering vraagt om meer ‘wateractie’ van overheden en burgers”.

Richard schetst de boven- en ondergrondse consequenties en roept burgers, overheden en bedrijven op zich actiever in te zetten om het wateroverlast- en verdrogingsprobleem gezamenlijk op te lossen.

Lees de column hieronder, of bekijk het online via overwater.nu.

Voorkant Telegraaf bijlage Water met Column Richard Dirne
Richard Dirne

Richard Dirne

Commercieel Directeur Hydrorock International

Klimaatverandering vraagt om meer ‘wateractie’ van overheden en burgers

Telegraaf, 13 juni 2015

K limaatveranderingzmgt ervoor dat we voortdurend last hebben van water­overlast of verdroging. Wanneer de vo­rige zomer de opmaat moet zijn voor wat we dit jaar mogen verwachten qua klimaat, dan kunnen veel burgers, gemeenteambtenaren en waterschappers hun borst nat maken. Letterlijk! Toen werd een bijzonder droge maand opgevolgd door de extreem natte maanden juli en augustus. Dit met bijzonder veel wateroverlast en waterschade tot gevolg.

 

Tijd voor actievere Inzet van burgers, overheden en bedrijven; bovengronds en ondergronds.
De verwachting is namelijk dat degelijke excessen in de toekomst vaker en heviger zullen gaan voorkomen. Regelmatig wateroverlast op straat en in de tuinen tóch verdroging van de Nederlandse bodem; het lijkt paradoxaal. Feit is dat veel regen­water nog steeds rechtstreeks afgevoerd wordt naar het riool en het grondwaterpeil in Nederland op sommige plaatsen al een meter is gezakt. Dit met verdroging en nadelige gevolgen voor alles wat groeit en bloeit. Daar moeten we gezamenlijk wat aan doen. Van de bodem zal in de toekomst steeds vaker verwacht worden dat deze flexibel inspeelt op de omstandigheden, maar met een ondergrond die in Nederland vooral bestaat uit zand, klei of leem is dat eenvoudiger gezegd dan gedaan.

Lokaal bufferen en water infiltreren
Doelstelling van veel gemeenten is al om zoveel mogelijk regenwater in de bodem te infiltreren en niet onnodig af te voeren naar de waterzuivering. Verschillende gemeenten voeren met succes projecten uit om regenwater af te koppelen van het rioolstelsel. Woningbezitters en bedrijven kunnen hun steentje bijdragen door regenwater van het dak of terras het riool af te koppelen en ze kunnen bijvoorbeeld een ondergrondse infiltratievoorziening van (steenwol) infiltratieblokken aan elkaar leggen. Zo wordt het water ter plekke gebufferd en geleidelijk weer aan de bodem afgegeven. Voor nieuwbouw is het afkoppelen van regenwater al verplicht. Voor bestaande woningen is dit (nog) niet het geval, maar wordt soms gestimuleerd met gemeentelijke subsidie. Zo helpt men bij iedere hevige regenbui mee meer water te infiltreren in de bodem en de kans op wateroverlast en schade te voorkomen.

Inspelen op de toekomst
Wateroverlast komt dus niet alleen door klimaatverandering maar ook door hoe wij als overheid, burgers en bedrijven met regenwater omgaan. Europese regelgeving zoals Kader RichtlijnWater speelt al jaren een belangrijke rol bij het Nederlandse watermanagement. Inmiddels is het devies dat het regenwater zoveel mogelijk moet worden gebufferd en geïnfiltreerd in de bodem. wanneer dat niet meer lukt, mag het worden geloosd op het oppervlaktewater. Pas in het uiterste geval naar het rioolstelseL. Ik verwacht dat de regelgeving in de toekomst nog verder aanscherpt wordt om burgers en overheid nog actiever te bewegen om aan lokaal watermanagement te doen en daarmee ook de natuur te ondersteunen. Innovaties van bedrijven om op effectieve wijze wateroverlast bij huizen of in de tuin te voorkomen, spelen daar al goed op in. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan waterdoorlatende bestrating of ecologisch verantwoorde steenwol infiltratieblokken. Dat we met elkaar het wateroverlast- en verdrogingsprobleem gaan oplossen, daar ben ik zeker van!

Bekijk hier de bovenstaande column in de bijlage Water in de Telegraaf van 30 juni 2015.