Natuurbeheer en watermanagement

Droogte, hittegolven, hevige regenval en overstromingen. Ze komen vaker voor en hebben grote impact in landelijke gebieden. Ondanks toenemende en vaak overvloedige neerslag is de grondwaterstand in de afgelopen vijftig jaar op veel plaatsen met enkele decimeters tot zelfs een meter gedaald. Deze verdroging van de bodem is een bedreiging voor natuurgebieden. Maar ook de landbouw ondervindt de gevolgen van klimaatverandering en lage grondwaterstanden. Bovendien neemt de kwaliteit van het aanwezige water steeds verder af.

Waarom Hydrorock® voor natuur en landbouw?

U wilt wateroverlast voorkomen en verdroging van gronden bestrijden? Goed gebruik en behoud van schoon hemelwater is daaarvoor de aangewezen weg. Het is de missie van Hydrorock International om daar aan bij te dragen. Wij doen dit met ecologisch verantwoorde (ondergrondse) oplossingen voor het bufferen, infiltreren en draineren van hemelwater. Ook door hun uitstekende prijs-kwaliteitverhouding passen de producten van Hydrorock International bij duurzaam watermanagement en een duurzame benutting van bodemfuncties.

<h4>UW VOORDELEN MET HYDROROCK®</h4>
<ul>
<li>Ruime mogelijkheden voor drainage en infiltratie van hemelwater.</li>
<li>Ecologisch verantwoorde oplossing voor bufferen van hemelwater.</li>
<li>Voorkomen van verdroging van natuurgebieden.</li>
<li>Creëren van (extra) waterberging in tijden van extreme neerslag en -droogte.</li>
</ul>
<h4>DUURZAAM EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD</h4>
Hydrorock® blokken zijn gemaakt van 100% natuurlijk materiaal en blijft ondergronds decennialang in optimale conditie. Het unieke steenwolmateriaal is bestand tegen erosie door plant- en boomwortels. Het is sterk en beschadigt niet snel, instroming van grond is niet mogelijk waardoor de buffer-, infiltratie- en drainagefunctie jarenlang in tact blijft.
<ul>
<li>Verbeterde ecologie: alles groeit en bloeit beter op Hydrorock®.</li>
<li>Realisatie van een goede lokale waterbalans en schonere ‘voeding’ van het grondwater.</li>
<li>Meer gevarieerde en duurzame landbiotopen.</li>
</ul>

Vraagstukken in de natuur en landbouw

In veel landelijke gebieden is een klei- of leemlaag aanwezig. Bij overmatige regenval kan het water daardoor slecht in de bodem worden geïnfiltreerd. Dit zorgt voor wateroverlast en gewasschade die alleen met duurzame drainage kan worden opgelost. Terwijl in droge tijden juist weer veel water nodig is voor het besproeien en irrigeren van gewassen. Door de verstedelijking, de drinkwaterwinning en de landbouw daalt de grondwaterstand en is er steeds minder water beschikbaar. Dit heeft ernstige gevolgen voor de vochtminnende natuur in Nederland. Verdroging (vaak op zandgronden) is funest voor flora en fauna. Behoud of verhoging van de waterstand is daarom vaak onderdeel van natuurherstelprojecten.

Hydrorock®, de innovatieve oplossing

Milieuvriendelijk bufferen, draineren en infiltreren
Steenwol wordt al jaren gebruikt als duurzame substraatoplossing in de tuinbouw en de sierteelt. Bijvoorbeeld voor de teelt van tomaten en rozen, waarbij met minimale middelen een maximaal resultaat wordt behaald. Nu is er op basis van datzelfde steenwol een nieuwe toepassing: Hydrorock®. “The green label in water management”.

Hydrorock® draagt op ecologische wijze bij aan het beheer van waterkwaliteit en -kwantiteit. De milieuvriendelijke Hydrorock® infiltratieblokken zijn omhuld met een membraan van filterdoek. Ze bufferen, infiltreren en draineren het oppervlakte- en hemelwater. De bufferfunctie voorkomt verdroging en het grondwater wordt aangevuld. De vezelstructuur van de blokken bevordert bij horizontale plaatsing de drainage. Bij verticale plaatsing zorgen ze juist voor geleidelijke infiltratie. Een deklaag van ca. 20-30 cm Hydrozand® versterkt de werking van de infiltratieblokken. De infiltratieblokken zijn leverbaar in diverse maten met buffercapaciteiten van 34 tot 340 liter per stuk.

Toepassing

 • Voorkomen van wateroverlast of verdroging in landelijke gebieden.
 • Realiseren van waterberging om beter het hoofd te bieden aan extreme neerslag en droogte.
 • Grondwater wordt op natuurlijke wijze aangevuld.
 • Verbeterde ecologie: alles groeit en bloeit beter op Hydrorock.
 • Voorkomen van wateroverlast op verhardingen zoals zwaar belaste wandel- en fietspaden.
 • Realiseren van een goede lokale waterbalans en schonere voeding van het grondwater

Voorkomen van wateroverlast
Hydrorock® infiltratieblokken zijn: geschikt voor het bufferen, draineren en infiltreren van overtollig hemelwater in zowel landelijke als stedelijke gebieden. Kostbaar water blijft zo behouden voor bodemtoepassingen en drinkwater.

Voorkomen van verdroging
Hydrorock® infiltratieblokken zijn toepasbaar in droge gebieden waar water schaars of kostbaar is en het voor de groei en bloei van de vegetatie belangrijk is om de grond gedoseerd langer vochtig te houden.

Optimaliseer met Hydrozand®
Hydrorock® functioneert optimaal met een deklaag van Hydrozand®. Dit mengsel van zand en steenwolfibers vergroot de buffercapaciteit en verbetert de waterdoorlatendheid van de bovenlaag. Hydrorock® infiltratieblokken werken daardoor nog sneller en langer

De voordelen van Hydrorock® op een rijtje

 • Snelle en eenvoudige oplossing voor wateroverlast.
 • Eenvoudig en effectief afkoppelen van hemelwaterafvoeren.
 • Opname- en afgiftecapaciteit van 94% van het volume.
 • Geen aansluiting nodig op rioolstelsel.
 • Eenvoudige plaatsing en beperkte impact op grondwerk.
 • Geen afschot nodig voor correcte drainage.
 • Bestand tegen erosie door plant- en boomwortels.
 • Flora en fauna gedijen uitstekend op Hydrorock®.
 • 100% milieuvriendelijk.
 • Het groene alternatief voor kunststof infiltratiekratten.
 • Hydrozand® voor optimale waterdoorlatendheid.
 • Uitstekende prijs-prestatieverhouding.

This website uses cookies, you can read more about this in our privacy statement. Click on 'Accept' to accept cookies.