Carport en droog terras

Een droog terras en carport met de Hydrorock SlimLine oplossing welke zijn aangebracht in het terras.

Geen riolering in de tuin om het hemelwater af te voeren? Gebruik dan de oplossingen van Hydrorock. Een 100% natuurlijk product met de capaciteit om 94% van zijn volume te bufferen met water. Hierdoor is het mogelijk om snel en eenvoudig een grote hoeveelheid water te bufferen en geleidelijk aan de grond af te geven.

Het regenwater kan de blokken bereiken via een groenstrook, waterdoorlatende bestrating of via e Hydrorock SlimLine roosters.

Blijft u graag op de hoogte van onze nieuwste projecten en ontwikkelingen op het gebied van watermanagement volg ons ook op LinkedIn. U kunt ons volgen via de volgende link LinkedIn 

Brandgangen Gemeente Dongen

In Gemeente Dongen heeft men lange stegen aan de tuinzijde tussen 2 woningblokken.

Tijdens een regenbui komt er een grote hoeveelheid water in deze zogeheten brandgangen terecht wat voor wateroverlast zorgt. Recent is de eerste brandgang van ca 77m² aangepakt en zijn er 13 Hydrorock blokken D170 met een SL55 rooster geplaatst. Met een lengte van 1,2meter passen de Hydrorock bokken perfect in het stramien van het straatwerk. Deze buffers kunnen gezamenlijk ca. 2300 liter water opvangen tijdens een regenbui.

Blijft u graag op de hoogte van onze nieuwste projecten en ontwikkelingen op het gebied van watermanagement volg ons ook op LinkedIn. U kunt ons volgen via de volgende link LinkedIn 

Afkoppelen op eigen terrein met Hydrorock in Castricum

Huizen loskoppelen van regenwater komt bij gemeentes steeds vaker voor. Aan de Eerste Groenelaan in Castricum zijn 16 nieuwbouw woningen gebouwd. Voor dit project heeft de gemeente Castricum de volgende eis gesteld; Het hemelwater dient te worden verwerkt op eigen terrein, er komt geen aansluiting voor hemelwater op het riool, afkoppelen is hiervoor de term.

 

De heer Jos Rood van HB Adviesbureau uit Alkmaar heeft een onderzoek gedaan naar de toepasbare systemen om voor dit project het hemelwater te bufferen en te infiltreren. De keuze viel op Hydrorock. Niet alleen is het Hydrorock systeem heel eenvoudig en zeer snel te plaatsen, maar het is ook het enige plug en play, reinigbaar en 100% ecologisch verantwoorde systeem op de markt. Voor De Waard Grondverzet uit Zeewolde was dit het eerste project met Hydrorock. Zij waren al snel overtuigd van het systeem. Mede door de snelheid en eenvoud waarmee Hydrorock kon worden geplaatst.

 

Natuurlijk bufferen in Dordrecht

Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met extreme buien waarbij veel water in een korte tijd valt. Het huidige rioolstelsel kan deze grote hoeveelheden water niet verwerken, waardoor vooral de straten in stedelijke gebieden vaker blank komen te staan. Dit zorgt voor de nodige schades, overlast op straat en in het verkeer met alle gevolgen van dien.

Klimaatadaptatie kan op verschillende manieren

Gemeente Dordrecht en Ingenieursbureau Drechtsteden hebben een ontwerp gemaakt om met behulp van Hydrorock buffers het water op te vangen en te infiltreren. De 100% ecologische Hydrorock buffers absorberen het hemelwater en geven dit geleidelijk af aan de bodem. Hierdoor blijft het water in de grond en is de kans op verdroging in de zomerse maanden ook een stuk minder.

Door deze buffer in de groenstroken te plaatsen wordt het water gebruikt voor het bevochtigen van de groenstroken in de Dreeshof. Het hemelwater van de straat wordt via een aantal grondkolken naar de Hydrorocok buffers geleid waardoor het water niet verloren gaat. Hierbij wordt ook het riool ontlast en is de kans op wateroverlast een stuk minder.

Stadsarchief Amsterdam ontlast rioolstelsel met Hydrorock infiltratiebuffers

Het Stadsarchief Amsterdam is het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam met 50 kilometer archieven, een historisch- topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven. Na het Rijksmuseum kiest ook nu de gemeente Amsterdam voor de ecologische oplossing met onze steenwolblokken.

Ecologisch verantwoord bufferen en infiltreren
Er worden acht Hydrorock infiltratiebuffers aangelegd met een gezamenlijke capaciteit van 130.000 liter (130 m3). Het is een mooi voorbeeld hoe op ecologische wijze, met zo weinig mogelijk kunststoffen, hemelwater buiten het rioolstelsel wordt gehouden. De buffers zorgen voor geleidelijke afgifte van het hemelwater aan de bodem. Zo voorkomt gemeente Amsterdam overbelasting van het rioolstelsel tijdens hoosbuien. Het grondwater wordt met Hydrorock op natuurlijke wijze aangevuld en verzakking en verdroging van de bodem wordt voorkomen.

Slimme ‘dripping irrigatie’ oplossing op vijgenplantage in Dubai

Alles groeit en bloeit beter met Hydrorock; ook in Dubai
Als ergens behoefte is aan het vasthouden van kostbaar zoet water dan is het wel in Dubai. Zo ook op
deze vijgenplantage in Dubai. In de Verenigde Arabische Emiraten heerst een droog en heet
woestijnklimaat met temperaturen oplopend tot ruim 40°C. Dit zorgt ervoor dat bij bovengrondse
bevloeiing al 50% van het water verdampt is voordat het de wortels van de dadels en palmbomen
bereikt. Kortom niet de meest vriendelijke omgeving voor dit soort plantages. Hydrorock
ondergrondse irrigatie biedt uitkomst!

Effectieve ondergrondse irrigatie voorkomt verdroging
De Hydrorock blokken met geïntegreerde buis worden in iedere gewenste opstelling aan elkaar
gekoppeld rondom wortelstelsels van vijgen-, dadel- of palmbomen. Steeds rond een boom worden
twee of drie irrigatieblokken met elkaar verbonden. Deze worden vervolgens weer verbonden met
de opstelling voor de volgende boom. Het vormt zo een gesloten circuit met een vulpunt dat onder
druk gevuld kan worden aan het begin. Aan het eindpunt wordt een eindput met vlotter geplaatst
om het waterpeil te controleren en eventueel bij te vullen. Daarmee wordt de bodemgesteldheid en
bodemvochtigheid op een goed peil gehouden.

Meer controle en hogere gewassen opbrengst
Met de Hydrorock oplossing krijgen plantagehouders meer controle over de watervoorziening. Het
zorgt dankzij het ondergrondse ‘dripping irrigation’ systeem voor een homogene groei van de
dadelbomen en voorkomt eenvoudig ‘over-watering’ en ‘under-watering’.
Het unieke steenwolmateriaal van Hydrorock is bestand tegen erosie door plant- en boomwortels.
Het is sterk en beschadigt niet snel, instroming van grond is niet mogelijk waardoor de buffer-,
infiltratie- en drainagefunctie jarenlang in tact blijft.
Het zorgt voor verbetering van de ecologie van de grond en de realisatie van een goede lokale
waterbalans voor de dadelbomen. Alles groeit en bloeit beter met Hydrorock!

Rijksmuseum Amsterdam kiest voor lokaal infiltratiesysteem

Klimaatverandering zorgt voor toenemende wateroverlast in de Nederlandse steden. Door
langdurige of korte hevige regenval staan straten steeds vaker blank omdat de afvoercapaciteit hier
niet op berekend is. Zo ook rondom het Rijksmuseum van Amsterdam dat sinds 1885 gevestigd is in
het Rijksmuseumgebouw. De gemeente Amsterdam heeft gekozen voor de slimme Hydrorock
oplossing en op meerdere locaties rondom het Museum het Hydrorock infiltratiesysteem laten
plaatsen.

Lokale oplossing tegen wateroverlast ontlast ook het rioolstelsel
Rondom het museum zijn flinke oppervlakten voorzien van verharding waardoor water bij hevige
regenval niet vlot weg kan. Hierdoor ontstaan flinke plassen die schade en wateroverlast
veroorzaken. Via lokaal geplaatste Hydrorock straatkolken worden de aangesloten infiltratieblokken
gevoed met overtollig water en wordt zodoende wateroverlast voorkomen. De infiltratieblokken
geven vervolgens gedeeltelijk het hemelwater af aan de bodem. De straatkolken hebben een
zandvang met loofscheider om verstopping te voorkomen.

Duurzaam en ecologisch verantwoord
Bijkomende voordeel is dat het rioolstelsel dankzij de Hydrorock bufferzones minder hemelwater te
verwerken heeft en zo voldoende afvoercapaciteit blijft houden. Een ander voordeel is dat door de
infiltratie van het hemelwater in de bodem het grondwater op natuurlijke wijze wordt aangevuld,
hetgeen verdroging tegengaat en de bodem in betere conditie wordt gehouden.

Drainageoplossing voor woonboerderij Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel ligt in de polder ‘Krimpenerwaard’ dat onder zeeniveau ligt en van nature een
zeer hoge grondwaterstand kent. Het ligt ingeklemd ligt tussen twee rivieren, de Hollandsche IJssel
en de Lek. De woningen in deze polder worden er voornamelijk beschermt door de IJssel- en de
Lekdijk. Zonder grootschalige drainage zou deze polder vollopen tot meren door kwel en neerslag. De
dichtbij de IJsseldijk gelegen woningen hebben voortduren last van kwelwater vanaf de dijk.
Hydrorock zorgt voor een eenvoudige oplossing.

Drainageoplossing oude boerderijwoning
Bij deze boerderij is extra drainage noodzakelijk gebleken omdat de kruipruimte en kelders
voortdurend vochtig of ronduit nat waren. Dit kan ernstige bouwkundige- en gezondheidsklachten
door verzakking en/of schimmelvorming e.d. met zich mee brengen. De opdracht was hier om door
middel van efficiënte drainage met Hydrorock de kwel op te vangen maar ook kunnen zorgen voor
een snelle afvoer van regenwater na een hevige bui.

Hydrorock houdt de conditie van de woning en terrein op peil
Met Hydrorock drainageblokken is rondom de woning een systeem aangelegd die zorgt voor afvoer
van het overtollige water. Als de blokken verzadigd zijn wordt het overtollige water afgevoerd naar
het rioolstelsel. Afhankelijk van de grondwaterstand zorgen de blokken in tijden van droogte ook
voor geleidelijke infiltratie in de bodem. Zo draagt Hydrorock bij aan het welzijn en de gezondheid
van de bewoners van deze mooie oude woonboerderij en houdt de conditie van het terrein op peil.

Wonen op een landgoed in harmonie met de natuur

De actuele wateroverlast en droogte vormen problemen in zowel stedelijke als landelijke gebieden.
Veelal is de afvoer van hemelwater dat via de hemelwaterafvoeren het rioolstelsel bereikt het
probleem. Bij veel neerslag raken de riolen overvol met alle gevolgen van dien. Doelstelling van veel
gemeenten is om in gevallen van droogte zoveel mogelijk kostbaar hemelwater in de bodem te
infiltreren en niet onnodig af te voeren naar de waterzuivering. Voor nieuwbouw is daarom het
afkoppelen van regenwater al verplicht. Zo ook op het project Monnikenberg in Hilversum.

Afkoppelen hemelwaterafvoeren
In april 2019 is gestart met het plaatsen en aansluiten van Hydrorock infiltratieblokken door
aannemersbedrijf ZVS uit Eemnes op het landgoed Monnikenberg te Hilversum. Bos en heide
kenmerken de fraai ontworpen woningen die volledig in balans met de natuur worden gebouwd.
Deze nieuwbouw woonwijk zal niet aangesloten worden op het rioolstelsel zodat al het regenwater
rechtstreeks de bodem in gaat; daar waar het hoort!

Alles groeit en bloeit beter met Hydrorock
Eenvoudig en effectief afkoppelen gebeurt met Hydrorock units Type BD. Type BD heeft ingebouwde
geperforeerde buizen die zorgen voor de aansluiting op de hemelwaterafvoer. De units zorgen voor

een geleidelijke infiltratie in de omliggende bodem. Miljoenen liters schoon regenwater gaan
zorgen voor een stabiele bodem en een betere conditie voor de groei en bloei van alle flora en fauna
in deze woonwijk; zowel boven- als ondergronds. De gemeente Hilversum heeft voor Hydrorock
gekozen vanwege de duurzame en ecologische eigenschappen van onze producten.
Kijk hier voor de locatie.

Wateroverlast op parkeerplaats in Amersfoort duurzaam opgelost

Het bestaande afwateringssysteem is in veel steden niet berekend op de toename van langdurige en
hevige regenbuien met wateroverlast op straat als gevolg. Met de Hydrorock oplossing wordt
overtollig water snel en eenvoudig gebufferd onder de bestaande infrastructuur en infiltreert het in
de bodem. Zo wordt de kans op overlast sterk verminderd en draagt het bij aan de verbetering van
de bodem en grondwaterstand.

Eenvoudige oplossing voor bestaande infrastructuur
De gemeente Amersfoort had veel last van plassen op een parkeerplaats in het centrum van
Amersfoort. De capaciteit van het afwateringsstelsel is bij hevige regen onvoldoende en het
parkeerterrein loopt dan onder water. Met de plaatsing van Hydrorock buffers wordt het overtollige
water voortaan snel geabsorbeerd. De infiltratieblokken die 95% van hun volume aan water kunnen
bufferen, geven vervolgens het water geleidelijk af aan de bodem. Er blijven op het parkeerterrein
geen waterplassen meer staan. Het systeem is in bestaande situaties goed inzetbaar, aangezien het
grondwerk in vergelijking met alternatieven beperkt blijft.

Ecologisch verantwoord
Hydrorock maakt voor het bufferen en infiltreren gebruik van steenwol, een 100% natuurlijk
materiaal. Het is uitzonderlijk geschikt om toe te passen in stedelijke gebieden waar het water niet
goed weg kan. Het biedt een duurzaam en ecologisch verantwoorde oplossing voor het bufferen en
infiltreren van hemelwater in de stedelijke omgeving. Kortom, een kei van een oplossing in ‘keistad’
Amersfoort.